VIKOM Sp. z o.o. realizuje projekt: Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19

Projekt dotyczy wsparcia utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, które znalazło się w sytuacji nagłego niedoboru w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Wnioskodawca ubiega się o dotacje na finansowanie kapitału obrotowego oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności na okres trzech miesięcy. Wartość projektu:

„Budowa sieci szerokopasmowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną

„Budowa sieci szerokopasmowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji na terenie powiatu biłgorajskiego przez Vikom Sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działania II.1