VIKOM Sp. z o.o. realizuje projekt: Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19

Projekt dotyczy wsparcia utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, które znalazło się w sytuacji nagłego niedoboru w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Wnioskodawca ubiega się o dotacje na finansowanie kapitału obrotowego oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności na okres trzech miesięcy. Wartość projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2B”

w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” osi priorytetowej 8: „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013” zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup:   Zapytanie nr. 1 do umowy z dnia 24.06.2014

„Budowa sieci szerokopasmowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną

„Budowa sieci szerokopasmowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji na terenie powiatu biłgorajskiego przez Vikom Sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działania II.1